ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Budai Mátyás egyéni vállalkozó
által nyújtott szolgáltatásokhoz

Hatályos: 2022. április 6. napjától

Tartalomjegyzék

 1. BEVEZETÉS. 3
 2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE. 3

III.         FOGALMAK. 4

 1. CSOPORTOS ACRO YOGA ÓRÁK (FOGLALKOZÁSOK) TARTÁSÁRA ÉS AZ AZOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS. 4
 2. Csoportos acro yoga órák (foglalkozások) tartására és az azokon történő részvételre vonatkozó szolgáltatás meghatározása. 4
 3. A Honlapon keresztül történő jelentkezés általános szabályai 5
 4. A szolgáltatás díja (Részvételi Díj) 5
 5. Jelentkezés menete. 5
 6. Fizetési mód és a Részvételi Díj megfizetése. 6
 7. Jelentkezés elküldése és kézhezvételének visszaigazolása. 6
 8. A jelentkezés elfogadása. 7
 9. A szolgáltatás teljesítése, és a Szolgáltató elállási joga. 8
 10. Reklamáció és panaszkezelés. 8
 11. Felelősség. 9
 12. Adatvédelem.. 10
 13. Szerzői jogi és iparjogvédelmi tájékoztató. 10
 14. Alkalmazandó jog és joghatóság. 11

FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK. 11

 1. Magatartási kódex. 11
 2. Szavatosság, jótállás. 11
 3. A Szolgáltatás nyújtása. 11
 4. A Fogyasztót megillető elállási jog, felmondási jog, illetőleg az ajánlat visszavonásának joga. 12
 5. A fogyasztó tájékoztatása a teljesítéskor 13
 6. Vitarendezés, panaszkezelés. 13
 7. Alkalmazandó jog. 17
 8. Joghatóság. 17
 9. sz. melléklet: fogyasztóknak szóló tájékoztató kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról 18
 10. sz. melléklet: fogyasztókat megillető elállási/felmondási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta. 20

 

 

I.                 BEVEZETÉS

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek Budai Mátyás egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Résztvevő között a lenti IV. Fejezetekben meghatározott szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejövő jogviszony általános feltételeit jelentik.

A jelen általános szerződési feltételek az „általános szabályok” cím alatt tartalmazza a valamennyi Jelentkezőre / Résztvevőre vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben a Résztvevő fogyasztónak minősül, rá a „Fogyasztókra vonatkozó különös szabályok” cím alatt szereplő rendelkezések is alkalmazandók. Amennyiben az általános szabályok és a fogyasztókra vonatkozó szabályok között eltérés van, abban az esetben utóbbi – fogyasztóra kedvezőbb szabályok – alkalmazásnak van helye.

A Szolgáltató és a Résztvevő jogviszonyára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az egyes szolgáltatásokra irányuló jogviszony létrejöttének időpontjában hatályos általános szerződési feltétel alkalmazandó.

II.                A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Szolgáltató neve:

Budai Mátyás egyéni vállalkozó

Székhelye:

6723 Szeged, Űrhajós utca 12. B. lcsh. 1. em. 5. ajtó

Nyilvántartási száma:

54414761

A szolgáltató adószáma:

55702403-1-26

A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, és elérhetőségére vonatkozó adatok:

Cégnév:           Tárhely.Eu Kft.

Postai cím:       1538 Budapest, Pf.: 510.

Székhely cím:   1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.

Telefon:           +36 1 789 2789

A Szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján nem engedélyköteles.

A Szolgáltatóhoz a Résztvevők az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak:

 • személyesen (ügyfélszolgálat) és nyitva tartása:

6723 Szeged, Űrhajós utca 12. B. lcsh. 1. em. 5. ajtó

H-P: 8:00-17:00

 • postai úton:

6723 Szeged, Űrhajós utca 12. B. lcsh. 1. em. 5. ajtó

 • telefonszám és hívásfogadás időtartama:
  +3670 549 7395;
  H-P: 8:00-17:00,
 • e-mail útján: admin@movementors.hu

III.              FOGALMAK

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában:

 1. Jelentkező: a Honlapon keresztül a csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) jelentkezést elküldő személy
 2. Résztvevő: az a személy, akivel az e személy és a Szolgáltató közti, a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartására és a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való részvételre, valamint a Részvételi Díj megfizetésére vonatkozó szerződés a jelen általános szerződési feltételekben írtak szerint létrejön
 3. Honlap: a https://www.movementors.hu weboldal
 4. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 5. Részvételi Díj: a jelen általános szerződési feltételekben írtak szerint meghatározott, az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartásának, és az adott csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való Résztvevő általi részvételnek a díja
 6. Facebook-oldal: a Szolgáltató https://www.facebook.com/movementors.hu linken keresztül elérhető facebook oldala

IV.              CSOPORTOS ACRO YOGA ÓRÁK (FOGLALKOZÁSOK) TARTÁSÁRA ÉS AZ AZOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS

1.      Csoportos acro yoga órák (foglalkozások) tartására és az azokon történő részvételre vonatkozó szolgáltatás meghatározása

 

 • A jelen IV. Fejezet szabályozza a Szolgáltató azon szolgáltatásának szabályait, miszerint a Szolgáltató csoportos acro yoga órákat tart a résztvevők (beleértve a Résztvevőt is) számára, amelyen a résztvevők (beleértve a Résztvevőt is) a jelen Fejezetben foglaltak szerint vesznek részt.
 • Az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) részletes leírását, helyszínét, időpontját, időtartamát tartalmazó információt/leírást Szolgáltató az adott óra (foglalkozás) megtartása előtt legalább 3 (három) héttel közzéteszi a Honlapon. Az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) részletes leírását, helyszínét, időpontját és időtartamát tartalmazó információt/leírást Szolgáltató a Facebook-oldalon is közzé teheti, azzal, hogy a Résztvevővel történő szerződéskötés a Honlapon keresztül történik.
 • Az egyes acro yoga órák (foglalkozások) időtartama: alkalmanként 2 (kettő) óra.
 • A Jelentkező / Résztvevő az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) vonatkozásában további információt Szolgáltatótól a Szolgáltató II. Fejezetben írt elérhetőségeinek valamelyikén, vagy a Szolgáltató Facebook-oldalán keresztül küldött üzenet útján kérhet.
 • Szolgáltató a csoportos acro yoga órák (foglalkozások) megszervezése és megtartása során, valamint az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) levezetése/instruálása során almegbízottat, közreműködőt vehet igénybe. A Szolgáltató az igénybe vett almegbízott-, illetve közreműködő személyért úgy felel, mintha az adott feladatot maga látta volna el.

2.      A Honlapon keresztül történő jelentkezés általános szabályai

 • A csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) a Honlapon történő regisztráció nélkül lehet jelentkezni a Honlapon keresztül.
 • A csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) a Honlapon keresztül történő jelentkezéshez az alábbi adatok megadása is szükséges:
 • vezetéknév, keresztnév (vagy cégnév),
 • e-mail cím.
  • A Honlapon keresztül történő szerződéskötés útján létrejövő szerződés nyelve: magyar.
  • A csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) történő jelentkezést az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) részletes leírását, helyszínét, időpontját és időtartamát tartalmazó, a Honlapon közzétett információ/leírás segíti elő. Amennyiben Jelentkező / Résztvevő a Honlapon elérhető adatokon túl további információt kíván kérni az adott csoportos acro yoga óráról (foglalkozásról), úgy azt a Szolgáltató II. Fejezetben írt elérhetőségeinek valamelyikén, vagy a Szolgáltató Facebook-oldalán keresztül küldött üzenet útján teheti meg.

3.      A szolgáltatás díja (Részvételi Díj)

 

 • Az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartásának, és az adott csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való Résztvevő általi részvételnek a díja, azaz a fenti III.5. pontban meghatározott Részvételi Díj az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) részletes leírását, helyszínét, időpontját és időtartamát tartalmazó információ/leírás Honlapon történő közzétételével egyidejűleg kerül közzétételre a Honlapon. A Részvételi Díj összege nem egységes, azt Szolgáltató az egyes csoportos acro yoga óránként (foglalkozásonként) külön-külön, eltérően is jogosult meghatározni.
 • A Szolgáltató fenntartja a Részvételi Díj megváltoztatásának jogát aszerint, hogy Szolgáltató a Részvételi Díj összegét egyoldalúan, indokolás nélkül jogosult megváltoztatni. A Részvételi Díj módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja az azon az órán (foglalkozáson) történő részvételért a Résztvevő által fizetendő Részvételi Díj összegét, amelyre a Résztvevő már a Részvételi Díj módosítás Honlapon történő közzétételét megelőzően jelentkezett.
 • A Honlapon feltüntetett Részvételi Díjak magyar forintban (HUF) vannak megadva.
 • A Részvételi Díj tartalmazza az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartásának, valamint az adott csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való Résztvevő általi részvételnek a díját, valamint az adókat.
 • A Részvételi Díjról, és más költségekről a Jelentkező a Honlap oldalain tájékozódhat a jelentkezés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a jelentkezési adatlap elküldésével ajánlatot tesz az 1.1. pont szerinti szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésére.

4.      Jelentkezés menete

 • A Jelentkező a Honlapon a „Jelentkezem” gomb megnyomását követően kitölti a jelentkezési adatlapot, amelyen Jelentkező a fenti 2.2. pontban írt adatokat adja meg.
 • A Jelentkező a jelentkezési adatlapon feltüntetendő adatokat mindaddig módosíthatja, amíg a „Submit” gombra történő kattintással a Szolgáltató részére az 1. pont szerinti szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlatát meg nem teszi.
 • A Jelentkező a jelentkezés véglegesítése előtt ellenőrzi a jelentkezési adatlapon megadott adatok helyességét. Az adatok elektronikus rögzítése során a bevitt adatok ellenőrzésére és a felmerülő hibák kijavítására a Jelentkezőnek a jelentkezés elküldését megelőzően van lehetősége. Ezen felül, az adatok elektronikus rögzítése során a bevitt adatok ellenőrzésére és a felmerülő hibák kijavítására a Jelentkezőnek / Résztvevőnek egészen a jelentkezéssel érintett, adott csoportos lehetősége van a „Manage Registration” gombra történő kattintással megnyíló menüpont alatt.
 • A Jelentkező a „Submit” gombra történő kattintással zárhatja le jelentkezését (teheti meg ajánlatát). A Jelentkező a „Submit” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – a jelentkezéssel érintett, adott csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való részvétel iránti és a Részvételi Díj megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettséget von maga után.

5.      Fizetési mód és a Részvételi Díj megfizetése

 • A Résztvevő számára az első acro yoga órán (foglalkozáson) való részvételt ingyenesen biztosítja Szolgáltató, azaz a Résztvevőnek az első acro yoga órán (foglalkozáson) való részvételért Részvételi Díjat nem kell fizetnie. A Résztvevő a második, és azt követő valamennyi acro yoga óráért (foglalkozásért) Részvételi Díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére a lenti 5.2-5.3. pontokban meghatározottak szerint.
 • Az 1.1. pont szerinti szolgáltatás Honlapon keresztül történő megrendelése esetén a Résztvevő a Részvételi Díjat az első alkalmon felüli valamennyi csoportos acro yoga óra (foglalkozás) alkalmával – több alkalomra előre történő fizetés esetén az 5.1. pontban az ingyenességre vonatkozóan rögzített szabályokra tekintettel a második alkalommal – a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartásának helyszínén, készpénzben köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 • A Résztvevő számára a fenti 5.2. pontban írt, készpénzes fizetési módon kívül más fizetési mód nem áll rendelkezésére, így a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fenti 5.2. pontban írt, készpénzes fizetési módtól eltérő más fizetési módot nem választhat a Részvételi Díj megfizetése vonatkozásában.

6.      Jelentkezés elküldése és kézhezvételének visszaigazolása

 • A Jelentkező a „Submit” gombra történő kattintással ajánlatot tesz az adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartására és az adott csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való részvételre irányuló szerződés megkötésére, és tudomásul veszi, hogy – az ajánlata Szolgáltató általi elfogadása esetén – a jelentkezés elküldése az adott csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) történő részvételre, valamint – az 5.1. pontban hivatkozott ingyenes első alkalmat kivéve – a Részvételi Díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel jár, továbbá Jelentkező tudomásul veszi, hogy a „Submit” gombra történő kattintással magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit.
 • A jelentkezés elküldése után a Szolgáltató annak kézhezvételét elektronikus úton, haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megerősíti (a továbbiakban: kézbesítési visszaigazolás). A kézbesítési visszaigazolás igazolja, hogy a Jelentkező rendelését a Szolgáltató megkapta, azonban az nem jelenti a Jelentkező ajánlatának elfogadását.
 • Amennyiben a kézbesítési visszaigazolás a Jelentkező jelentkezésének elküldésétől számított 48 órán belül Szolgáltatóhoz nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató számára az ajánlat nem vált hozzáférhetővé, így az nem hatályos, egyúttal pedig a Jelentkező az ajánlati kötöttség alól mentesül.
 • A Jelentkezőt az ajánlata 72 óra időtartamban köti, feltéve, hogy a kézbesítési visszaigazolás a 6.2. pontban írt határidőn belül megküldésre került Jelentkező részére. Az ajánlati kötöttség tartama akkor veszi kezdetét, amikor az ajánlat a Szolgáltató számára hozzáférhetővé vált, melynek tényét a kézbesítési visszaigazolás tanúsítja.
 • Amennyiben a kézbesítési visszaigazolás a Jelentkező adatait tévesen tartalmazza, úgy Jelentkező köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Szolgáltatóval e-mail útján haladéktalanul közölni.

7.      A jelentkezés elfogadása

 • A Résztvevő és a Szolgáltató között a jelen szolgáltatási szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A jelentkezés elfogadásáról a Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld (a továbbiakban: jelentkezés visszaigazolása).
 • A Szolgáltató a jelentkezést a jelentkezésnek a részére történt kézbesítését követő 72 órán belül köteles elfogadni (visszaigazolni). Amennyiben a jelentkezés visszaigazolására ezen időtartamon belül nem kerül sor, úgy kell tekinteni, mintha Szolgáltató a jelentkezést nem fogadná el.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely okból, indokolás nélkül ne fogadja el a Jelentkező jelentkezését. Az ajánlat visszautasításáról Szolgáltató a 7.2. pontban írt időtartamon belül nyilatkozhat. A jelentkezés visszautasítása esetén a szerződés – a visszautasítással érintett részben – nem jön létre.
 • Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a jelentkezés visszaigazolása azért nem érkezik meg a Jelentkezőhöz, mert Jelentkező hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
 • A Jelentkező / Résztvevő elfogadja, hogy a jelen általános szerződési feltételekben részletezett módon kötött szerződés – hacsak a jogszabályok másként nem rendelkeznek – nem írásban, hanem ráutaló magatartással megkötöttnek minősül.
 • A szerződés lényeges adatait Szolgáltató elektronikus formában tárolja, melyek a Jelentkező / Résztvevő számára az e-mail fiókjába belépéskor, valamint a Jelentkező / Résztvevő által a Szolgáltató II. Fejezetben megjelölt elérhetőségei bármelyikén keresztül intézett kérésre a Szolgáltató által elektronikusan, a Jelentkező / Résztvevő e-mail címére elküldött tartalom formájában hozzáférhetőek és elérhetőek.

8.      A szolgáltatás teljesítése, és a Szolgáltató elállási joga

 

 • Résztvevő kifejezetten beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartását, mint szolgáltatás nyújtását a jelentkezés elfogadását, azaz a jelen szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megkezdje. A Résztvevő a jelen pont szerinti beleegyezését annak ismeretében adja meg, hogy a jelen szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás, azaz a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartása egyszeri, a Honlapon meghatározott időpontban történő szolgáltatás-nyújtásnak minősül.
 • Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására, azaz a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) Résztvevő számára történő megtartása csak abban az esetben köteles, ha a Részvételi Díj maradéktalanul megfizetésre került részére. Szolgáltató – a 8.1. pontban írtak ellenére – mindaddig nem kezdi meg a szolgáltatás Résztvevő részére történő nyújtását a jelen szerződés létrejötte után sem, ameddig a Részvételi Díj maradéktalanul megfizetésre nem kerül részére. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás, azaz a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartása egyszeri, a Honlapon meghatározott időpontban történő szolgáltatás-nyújtásnak minősül, és abban az esetben, ha Résztvevő – legkésőbb – a csoportos óra (foglalkozás) megtartásának kezdőidőpontjakor nem fizeti meg maradéktalanul a Részvételi Díj összegét a Szolgáltató részére, Résztvevő nem vehet részt a jelentkezéssel érintett csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) és a Szolgáltató későbbi időpontban sem biztosítja a Résztvevő számára a Résztvevő által ilyen módon kihagyott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartását sem egyéni óra (foglalkozás), sem másik csoportos óra (foglalkozás) keretében.
 • Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 8.2. pontban írtak nem érintik a csoportos óra (foglalkozás) más, harmadik személyek (azaz más résztvevők) számára történő megtartását, azaz Szolgáltató abban az esetben is jogosult a jelentkezéssel érintett csoportos órát (foglalkozást) más résztvevőknek megtartani, ha Résztvevő a Részvételi Díj meg nem fizetése okán nem vehet részt a jelentkezéssel érintett csoportos órán (foglalkozáson).
 • Jelentkező/Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy akár a jelentkezés elküldését követően, akár a jelentkezés elfogadását vagy a Részvételi Díj megfizetését követően a jelentkezéssel érintett adott csoportos acro yoga óra (foglalkozás) a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső okból (pl. áramkimaradás, természeti csapás, koronavírus járvány miatti kijárási-, illetve a közösségi program megtartását korlátozó/kizáró-, illetve egyéb koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozás, valamint bármilyen vis maior helyzet, illetve az óra [foglalkozás] megtartásának helyeként szolgáló helyiség bérbeadójának ellenőrzési körébe eső bármely ok miatt) nem lesz megtartható. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles erről a Jelentkezőt/Résztvevőt tájékoztatni, és Szolgáltató a Résztvevő ezen tájékoztatása mellett – a Résztvevő által a Részvételi Díjból esetlegesen már megfizetett összeg visszafizetésével – e-mail útján elállhat a jelen szerződéstől.

9.      Reklamáció és panaszkezelés

 • A Résztvevő a Szolgáltató jelen IV. Fejezetben írt szolgáltatásaival kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató jelen általános szerződési feltételek II. Fejezete alatt szereplő elérhetőségein terjesztheti elő.

10.    Felelősség

 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben bármely késedelem, illetve egyéb probléma a Jelentkező / Résztvevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, melyek a Honlap nem rendeltetésszerű használatából, a Honlap használatra képtelen állapotából, valamint annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából erednek.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét a vírusok és egyéb kalózprogramok által a Jelentkezőnek / Résztvevőnek okozott károkért.
 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azon tartalmakért, melyek Honlapjáról elérhető hivatkozással más szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon találhatóak.
 • Jelentkező / Résztvevő felelős azért, ha a Honlapon keresztül megadott adatait (különösen nevét és e-mail címét) a Jelentkezőnél / Résztvevőnél felmerülő mulasztás, illetve a kellő informatikai védelem hiánya vagy más ok miatt harmadik személyek megismerik, és azzal visszaélnek.
 • Résztvevő a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) csak saját felelősségére vehet részt. Szolgáltató a kizárólag neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősséget minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Részvételi Díj összege az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 • Szolgáltató felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy ha Résztvevő a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való részvétellel összefüggésben balesetbiztosítási szerződést kíván kötni, úgy az ilyen szerződéskötés iránt Résztvevőnek önállóan kell intézkednie a biztosítónál, és a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Részvevő életében, testi épségben, egészségben bekövetkező kárért a balesetbiztosítási szerződés megkötésének elmaradása esetén sem.
 • A Résztvevő, valamint a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) jogosulatlanul részt vevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) helyszínén, illetve a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) során vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szolgáltató, mind a Szolgáltató által igénybe vett almegbízottak, közreműködők és egyéb szerződéses partnerek, mind a további résztvevők, mind egyéb harmadik személyek tekintetében.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő, valamint a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) jogosulatlanul részt vevő vagy egyéb harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott bármely más a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) résztvevő személynek vagy a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) jogosulatlanul részt vevőnek, illetve egyéb harmadik személynek.
 • Ha a Résztvevő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) résztvevő személyek vagy a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) jogosulatlanul részt vevők, illetve egyéb harmadik személyek nyugalmát, egészségét, biztonságát, a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartását, illetve nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni a Résztvevőt a csoportos acro yoga óráról (foglalkozásról), valamint jogosult felmondani a jelen szerződést. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult kárainak megtérítését is követelni a Résztvevőtől.
 • A csoportos acro yoga óra (foglalkozás) helyszínén kívül, az oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szolgáltató felelősségi körébe, mivel a Szolgáltató kizárólag a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, azzal, hogy a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán is csak a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén vonható felelősségre a Szolgáltató.
 • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány (beleértve a koronavírus járványt is), hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szolgáltató hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Jelentkező / Résztvevő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) helyszínére, mind a csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) mint egészre, mind a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) megvalósuló valamely programra vagy szolgáltatásra.
 • A Szolgáltató felhívja a Résztvevő figyelmét arra, hogy Magyarország jogszabályait a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) során be kell tartania. Ennek megfelelően tilos a kábítószer birtoklása és fogyasztása a csoportos acro yoga órán (foglalkozáson) való részvétel során. A rendelkezés megszegése esetére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Részvevő csoportos acro yoga óráról (foglalkozásról) való kizárására. Ebben az esetben Résztvevő a Részvételi Díjat nem követelheti vissza és kártérítési igényt sem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.
 • Az acro yoga óra (foglalkozás) időtartama alatt a Résztvevő és a Résztvevő almegbízottja, illetve közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások a Szolgáltató tekinteténen érvénytelenek és hatálytalanok, nem vonatkoznak a Szolgáltatóra, azok teljesítéséért-, valamint az azokkal kapcsolatos helytállásért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

11.   Adatvédelem

 • A https://www.movementors.hu webhelyen keresztül Szolgáltató részére megadott adatok kezelése az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően történik.

12.   Szerzői jogi és iparjogvédelmi tájékoztató

 • A Honlap internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató kifejezett engedélyével megengedett.

13.   Alkalmazandó jog és joghatóság

 • A jelen szerződésre a magyar jog irányadó.
 • A jelen szerződésből eredő jogvita esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

14.   Magatartási kódex

 • Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát.
 1. A csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) való jelentkezés a Honlapon keresztül

 

 • A csoportos acro yoga órára (foglalkozásra) a Honlapon keresztül történő jelentkezéshez az alábbi adatok megadása is szükséges:
 • vezetéknév, keresztnév (vagy cégnév),
 • e-mail cím.

16.   Szavatosság, jótállás

 • A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról fogyasztóknak szóló részletes tájékoztatót a jelen általános szerződési feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza.
 • A jelen szerződés vonatkozásában a Szolgáltató jótállással nem tartozik.

17.   A Szolgáltatás nyújtása

 • Fogyasztó kifejezetten beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását – azaz a csoportos acro yoga óra (foglalkozás) megtartását – a jelentkezés elfogadását, azaz a jelen szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megkezdje, azzal, hogy Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a fenti 8.1-8.2. pontokban írt feltételekkel, illetve esetekben jogosult, valamint köteles megkezdeni a Szolgáltatás nyújtását. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a jelen szerződés szerinti szolgáltatás egészét teljesíti – azaz a csoportos acro yoga órát (foglalkozást) megtartja -, úgy az ilyen teljesítést követően Fogyasztó a a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében írt felmondási jogát – a jelen pontban az előzőekben írt fogyasztói beleegyezéssel – elveszíti.
 • Fogyasztó egyúttal kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a jelen szerződés teljesítését – a fenti 17.1. pontban írtakkal összhangban – már a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében a fogyasztót megillető elállási, illetve felmondási jog gyakorlására előírt határidő lejárta előtt kezdje meg – a fenti 17.1. pontban írt és ott hivatkozott rendelkezések figyelembevételével-.

18.   A Fogyasztót megillető elállási jog, felmondási jog, illetőleg az ajánlat visszavonásának joga

 

 • Ha a Résztvevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a jelen szerződés tekintetében.
 • Amennyiben Szolgáltató a 17.2. pontban írtakra tekintettel megkezdi a jelen szerződés alapján a teljesítést, úgy a fogyasztónak minősülő Résztvevőt – a Szolgáltató teljesítésének megkezdésétől – felmondási jog illeti meg.
 • A 18.1. pontban írt elállási jogával élve a Fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.
 • A 18.2. pontban írt felmondási jogával élve a Fogyasztó a szerződést egyoldalúan, a jövőre nézve szünteti meg.
 • A 18.1. pontban írt elállási jogát Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Fogyasztónak az elállását nem kell megindokolnia.
 • A 18.2. pontban írt felmondási jogát Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Fogyasztónak a felmondását nem kell megindokolnia.
 • A Fogyasztó elállási/felmondási jogát a jelen általános szerződési feltételek 2. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállás/felmondás elküldése elegendő az elállási határidő betartásához.
 • A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát a 18.7. pontban foglaltakkal összhangban gyakorolta.
 • Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.
 • A Fogyasztó által kifizetett Részvételi Díjat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza.
 • Amennyiben a jelen szerződés Szolgáltató általi – a 17.2. pontban írtakra tekintettel történő – megkezdését követően Fogyasztó a jelen szerződést felmondja, úgy Fogyasztó köteles megtéríteni Szolgáltató részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. A Fogyasztó felmondása esetén Szolgáltató pedig – amennyiben Fogyasztó részéről már történt fizetés – visszatéríti Fogyasztó részére a Fogyasztó által már megfizetett összegnek azt a részét, amely meghaladja a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatás ellenértékét.
 • A 18.9., 18.10. és 18.11. pontokban írt visszatérítések során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Ha a Résztvevő fogyasztónak minősül, úgy a szerződés megkötésére megtett ajánlatát (azaz az elküldött jelentkezését) mindaddig visszavonhatja, ameddig a szerződés nem jön létre, azaz ameddig a Szolgáltató a jelentkezést a fenti 7.1. pontban írt jelentkezés visszaigazolása megküldésével nem igazolja vissza. Az ajánlat visszavonása a fogyasztónak minősülő Résztvevő szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.

19.   A fogyasztó tájékoztatása a teljesítéskor

 • A Szolgáltató legkésőbb a teljesítés megkezdésekor e-mail útján tájékoztatást nyújt a Fogyasztónak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tartalommal.

20.    Vitarendezés, panaszkezelés

 • A Szolgáltató szolgáltatásnak nyújtásával kapcsolatos panaszát Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a jelen általános szerződési feltételek II. címe alatt szereplő elérhetőségein.
 • A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.
 • A jelen általános szerződési feltételek II. címe alatt szereplő elérhetőségeken előterjesztett írásbeli panaszt Szolgáltató az írásbeli panasz beérkezését követő 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni a válasz közlése iránt.
 • A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó – az alábbi 20.6-20.8. pontokban írtakat is figyelembevéve – békéltető testülethez fordulhat, ha a Fogyasztó a békéltető testület eljárásának megindítása előtt közvetlenül megkísérelte a Szolgáltatóval a vitás ügy rendezését.
 • Fogyasztó a fenti 20.5. pontban írt esetben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületet az alábbi békéltető testületek közül tudja kiválasztani a Fogyasztó:
 • Név: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +3676-501-525, +3676-501-500

Fax: +3676-501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Weboldal: http://www.bacsbekeltetes.hu/

 • Név: Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefon: +3672-507-154

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Weboldal: https://baranyabekeltetes.hu/

 • Név: Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: +3666-324-976

Fax: +3666-451-775

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Weboldal: https://www.bmkik.hu/

 • Név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: +3646-501-090

Fax: +3646-501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Weboldal: https://bokik.hu/

 • Név: Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: +361-488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu/

 • Név: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +3662-554-250

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Weboldal: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

 • Név: Fejér Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +3622-510-310

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Weboldal: https://www.bekeltetesfejer.hu/

 • Név: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszám: +3696-520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Weboldal: https://bekeltetesgyor.hu/hu/

 • Név: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: +3652-500-710; +3652-500-745

Fax: +3652-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Weboldal: https://www.hbmbekeltetes.hu/

 • Név: Heves Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +3636-416-660

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Weboldal: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 • Név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: +3620-373-2570

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Weboldal: http://jaszbekeltetes.hu/

 

 • Név: Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: +3634-513-010; +3634-513-012

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Weboldal: https://kemkik.hu/bekelteto-testulet

 • Név: Nógrád Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: +3632-520-860

Fax: +3632-520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Weboldal: www.bekeltetes-nograd.hu

 

 • Név: Pest Megyei Békéltető Testület

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2.

Telefonszám: +361-792-7881

Fax: +361-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Weboldal: http://panaszrendezes.hu/

 • Név: Somogy Megyei Békéltető Testület

Székhely: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: +3682-501-000

Fax: +3682-501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Weboldal: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

 • Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Weboldal: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 • Név: Tolna Megyei Békéltető Testület

Székhely: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. III. em.

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. III. em.

Telefonszám: +3674-411-661; +3630-664-2130

E-mail cím: kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu

Weboldal: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

 • Név: Vas Megyei Békéltető Testület

Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: +3694-506-645; +3694-312-356

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Weboldal: https://vasibekelteto.hu/

 • Név: Veszprém Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Telefonszám: +36-88-814-121; +36-88-814-111

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Weboldal: https://bekeltetesveszprem.hu/

 • Név: Zala Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24.

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24.

Telefonszám: +3692-550-513

Fax: +3692-550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Weboldal: https://www.bekelteteszala.hu/

 • Amennyiben a Fogyasztónak nincs Magyarországon lakóhelye és tartózkodási helye, úgy a Fogyasztó a 20.5. esetben a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
 • Név: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +3662-554-250

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Weboldal: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

 • A Fogyasztó jogosult arra is, hogy a 20.5. pontban írt esetben – a fenti 20.6. és 20.7. pontokban írtak ellenére – saját maga válassza meg a békéltető testülethez intézett kérelmében azt a békéltető testületet, amely előtt az eljárás megindítását kívánja. Fogyasztó a fenti 20.6. pontban írt békéltető testületek közül bármelyiket választhatja és megjelölheti a békéltető testülethez intézett kérelmében azzal, hogy ilyen esetben a Fogyasztó által a kérelmében megjelölt békéltető testület fog eljárni az adott fogyasztói jogvita rendezése során.
 • A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

 

21.    Alkalmazandó jog

 • A jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződéses jogviszonyokra, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya kiterjed, a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésre alkalmazandó jog – a lenti 21.2. pontban írt kivétellel – annak az országnak a joga, ahol a Fogyasztó szokásos tartózkodási helye található.
 • A jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött, szolgáltatás nyújtására irányuló olyan szerződéses jogviszonyokra, amelyek alapján a szolgáltatást a Fogyasztó számára kizárólag a szokásos tartózkodási helye szerinti országtól eltérő országban nyújtják, ha az ilyen szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses jogviszonyokra az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya kiterjed, a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésre alkalmazandó jog annak az országnak a joga, ahol a szolgáltatást nyújtó fél – azaz a Szolgáltató – szokásos tartózkodási helye található.
 • Azokra a jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződéses jogviszonyokra, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya nem terjed ki, a magyar jog az irányadó.

22.   Joghatóság

 • A jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött jogviszonyokkal összefüggésben, ha azokra az Európai Parlament és Tanács a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU Rendeletének hatálya kiterjed, a Fogyasztó a Szolgáltató ellen akár annak az országnak a bíróságai előtt, ahol a Szolgáltató székhellyel rendelkezik, akár – függetlenül a Szolgáltató székhelyétől – saját lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást. A Fogyasztó ellen a Szolgáltató kizárólag a Fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.

1.      sz. melléklet: fogyasztóknak szóló tájékoztató kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.      sz. melléklet: fogyasztókat megillető elállási/felmondási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: [1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: [3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.

[3] A megfelelő jelölendő.